Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

KURSY.INTERTECHACADEMY.PL


I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność 

IX. Postanowienia końcoweI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem kursy.intertechacademy.pl prowadzony jest przez IT20 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857446, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, NIP: 8393218058, REGON: 386882720, adres poczty elektronicznej (e-mail): maciej.kraszewski@intertechacademy.pl

2. Serwis kursy.intertechacademy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis kursy.intertechacademy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu kursy.intertechacademy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

c) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);

d) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej kursy.intertechacademy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 

2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Rejestracja Konta w Serwisie następuje w momencie złożenia pierwszego Zamówienia przez Klienta.

4. KURS ONLINE – Usługa Elektroniczna w postaci zdalnych zajęć z zakresu inżynierii organizowanych przez Usługodawcę.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail, informacji na temat najnowszych informacji zawartych w serwisie, w szczególności kursów, na podstawie wskazanych przez Usługobiorcę kryteriów.

7. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa lub treść cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

10. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem kursy.intertechacademy.pl

11. SUBSKRYPCJA – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą na wybrany przez Klienta Okres Rozliczeniowy.

12. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki został wykupiony dostęp do Produktu przez Użytkownika, zgodnie z wybraną Subskrypcją, liczony wg dni lub miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.  

13. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – IT20 Sp. z o.o., Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, NIP: 8393218058, REGON: 386882720, KRS: 0000857446.

14. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

a) prowadzenie Konta w Serwisie,

b) Newsletter,

c) Kurs online,

d) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), b) i d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. c) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę w której elektroniczny system płatności wyśle potwierdzenie autoryzacji transakcji przez Klienta.

3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl). 

4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kursu Online zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.

d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia lub Subskrypcji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej usługi lub Produktu na warunkach podanych w jej opisie

11. Zamówienia/Subskrypcje:

a) pakietu Kursu Online można dokonać za pośrednictwem strony przy użyciu zamieszczonego tam formularza. Formularz należy wypełnić o wskazane w nim dane ze wskazaniem wyboru pakietu i przesłać do Usługodawcy.

b) Produktu należy dokonać za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

12. Cena pakietu Kursu Online lub Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.

13. Cena pakietu Kursu Online lub Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Usługobiorcy, niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych pakietów po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.

14. Sprzedawca po złożeniu przez Klienta Zamówienia potwierdza jego otrzymanie, przesyłając wiadomość mailową.

15. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 14 niniejszego rozdziału, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

16. Sprzedawca po złożeniu przez Klienta Subksrypcji potwierdza jej otrzymanie, przesyłając wiadomość mailową.

17. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 16 niniejszego rozdziału, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą na wybrany przez Klienta Okres Rozliczeniowy.

18. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w wypadku umowy,

a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (korzystanie z Konta, Newsletter).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@intertechacademy.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Wypowiedzenie płatnej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty należnych opłat zgodnie z cennikiem Serwisu.


VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@intertechacademy.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kursy.intertechacademy.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością IT20 Sp. z o.o., Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, NIP: 8393218058, REGON: 386882720, KRS: 0000857446. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kursy.intertechacademy.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kursy.intertechacademy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 

3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Widok

Bezpłatny

Zamów

IT20 sp. z o.o., Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, KRS 0000857446, NIP 8393218058, REGON 386882720, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł 

Zobacz Politykę prywatności i Regulamin serwisu.